Menu

GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ELİTE BİTKİSEL ÜRÜNLER MEDİKAL KOZMETİK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL AYDINLATMA METNİ 

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma

Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri

Sorumlusu sıfatıyla ELİTE BİTKİSEL ÜRÜNLER MEDİKAL KOZMETİK GIDA İNŞAAT

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“Şirket”)   tarafından hazırlanmıştır.

 ELİTE BİTKİSEL ÜRÜNLER MEDİKAL KOZMETİK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

ÇALIŞAN ADAYLARININ

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, Baba adınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz,

doğum yeriniz, nüfusa kayıtlı olduğunuz il/ilçe, cinsiyetiniz, medeni haliniz

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, en yakınınızın adresi ve telefon

 bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, uyruğunuz,

engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara, alkol veya keyif verici madde kullanımınız, adli sicil kaydı bilginiz, kişisel sağlık bilginiz

Eğitim Verisi

Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, bölümü, bitirme yılı),

yabancı dil bilgileriniz, sertifikalarınız, görülen kurs veya eğitim programları

 (kurs veya eğitim adı, kurs veya eğitim konusu, süresi, eğitim alınan yer)

İş Deneyimi Verisi

Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz

(firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı, aldığınız net ücret,

işten ayrılma nedeniniz)

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğrafınız

 

ÇALIŞANLARIN

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, kan grubunuz, adli sicil kaydınız. Sendikanız, dininiz, sağlık veriniz, kan grubunuz, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi

Eğitim Verisi

Öğrenim durumunuz, yabancı dil bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi

İş Deneyimi Verisi

Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğrafınız, ses kayıtlarınız, kamera kayıtlarınız

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,

Aile ve Yakını Vasisi

eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Diğer

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş bilgisi, askerlik durumu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, çalışan internet erişim logları, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası)

ZİYARETÇİLERİN

Kimlik verisi

Adınız, soyadınız,

İletişim verisi

Telefon numaranız,

Görsel ve İşitsel veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleriniz, sekreterya alanında ses kaydınız

Diğer

Çalıştığınız kurum ve unvanınız, Guest kablosuz bağlantısı üzerinden internet erişim loglarınız, ziyaret tarih ve saatiniz, ziyaret konusunuz, ziyaret edilecek kişi

 

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız,

İletişim Verisi

Telefon numaranız, e-posta adresiniz

 

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIN

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C Kimlik numaranız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz

Özlük Verisi

İlgili kişi görevi ve pozisyonu gibi bilgileriniz

Diğer

İş sözleşmeleri, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi (sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi, SGK tedarikçi firmada işe giriş formu

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI/ DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI/ DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNİN

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, imzanız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz

Finansal Veri

Vergi numaranız, banka hesap bilgileriniz

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Vatan Sosyal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla, Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ŞİRKET tarafından, ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına ve  kurulacak şirketlere, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.   

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz  e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir. 

Veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 Veri sahiplerinin talepleri işleme alınmayacak haller:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Talep İletme Yöntemi:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin Etiler mh Adnan Menderes bulv.ibrahim yörük apt n:67/8 Muratpaşa / ANTALYA  adresine teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz.

Değişiklikler:

 Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.